2016-08-16
BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - www.eufunds.bg

 

Процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет:  
„Доставка на Машина за дозиране и пакетиране на макаронени изделия” 

по Проект: ”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1043-C01

Разбери повече...14 октомври 2016 г.

2016-08-16
BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - www.eufunds.bg

 

ПРОЕКТ
”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

 

 На 15 август 2016 г.Фабрика за макаронени изделия "ВАС" ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект:”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД”, по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

Разбери повече...16 Август 2016 г.

2013-07-10

ПРОЕКТ
BG161PO003-2.1.13-0214-С0001, „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване"

Фабриката за макаронени изделия „ВАС" ЕООД успешно завършва проект : BG161PO003-2.1.13-0214-С0001, „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване", финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

Разбери повече...17 Юни 2014 г.